MS Zaječí

Vítá vás Mateřská škola Zaječí

Termín zápisu dětí do MŠ:

dne 11. 5. 2017 od 13,30 do 16,00 hodin

Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše kapacity školy. Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy posouzeny dle uvedených kritérií a výsledně zpracovány do pořadníku. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na vchodových dveřích Mateřské školy Zaječí a internetových stránkách po dobu 15 dnů. Při podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Seznam přijatých dětí pro školní rok 2017/18 bude uveřejněn nejpozději 16. května 2017.

Místo podávání žádostí:

MŠ Zaječí, Hlavní 196– osobně v kanceláři ředitelky MŠ

Stanovení dokumentů k předložení při zápisu:

OP zák. zástupce dítěte, rodný list dítěte, ,vyplněná žádost / je k dispozici na stránkách školy www.mszajeci.cz nebov šatně MŠ/. Žádost k vyplnění je možno si vyzvednout v šatně MŠ každý den v době od 14:45 do 16.00 hodin.

Vyplněné žádosti s potvrzením očkování od lékaře o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány u zápisu do MŠ, tj. dne 11. května2017.Vyplněnou žádost je možno odevzdat i dříve, a to do rukou ředitelky MŠ. Takto lze jednat v případě, kdy zákonný zástupce nemá možnost se zápisu účastnit v den jeho konání.

Rozhodnutío nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou, případně předáno osobně, a to nejpozději do 10. června 2017.

 

 

 

 01 ms zajeci

Školka v Zaječí je jako pohádková babička (sama budova je zachycena na obrázcích již z roku 1925). Tak jako babička nenahradí maminku, ani školka nezastoupí rodinnou výchovu, ale snaží se ji doplnit o podněty, které děti rozvíjí a zároveň pobaví (Nabízíme sportovní aktivity: bruslení, plavání; zaměřujeme se na zdravý životní styl, ekologickou výchovu a komunikační dovednosti s nadstandartní logopedickou péčí. Děti se mohou seznámit s angličtinou a s hrou na flétnu.)Těmto účelům odpovídá upravený interiér školky tak, aby se tam dětem líbilo a cítily se bezpečně. Neodlučitelnou a oblíbenou součástí prostoru pro děti je velká zahrada s dřevěnými prvky (skluzavka, domečky, houpačky, aj.), dopravní hřiště a tři prostorná pískoviště.

O tom, co se v naší školce děje, se rodiče dovídají nejen od svých dětí. Pravidelné informace najdou na nástěnkách v MŠ, na našich internetových stránkách i v místních „Radničních listech“ obce Zaječí.

ms zajeci 2016

 

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil dne 23. června 2016 velmi žádanou výzvu pro mateřské a základní školy, která je zaměřena na podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy se od září 2016 i naše MŠ ZAPOJILA DO PROJEKTU.

Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy.

 

Facebook